รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมวิทยุแบบ
สังเคราะห์ความถี่ (จ.นครสวรรค์)
วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557
ณ โรงแรมชากังราว จ.กำแพงเพชร เวลา 08.00-16.30 น.


***ออกเดินทางพร้อมกันเวลา 06.00 น. ที่หน้าศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 (โรงเรียนพลตำรวจ) ***
กรุณามาก่อนเวลา
 
กำหนดการ คลิกอ่าน

1.นายวุฒิกร โชคอำนวย E23LQE
2.นางภัทรภร โชคอำนวย E23LQL
3.นายภรภัทร โชคอำนวย E23LQG
4.นายสุชาติ มณีโชติ HS6ZOX
5.นายเรืองฤทธิ์ อุปภา HS6SZN
6.นางเรณู อุปภา HS6TDQ
7.นายวสันต์ มีโต HS6WBB
8.นายเกษม อ่องเล็ก HS6DRK
9.นายจิราวัฒน์ อ่องเล็ก HS6XVV
10.นายเกียรติประวัติ บุญงาม HS6DQG
11.นายกฤษปกรณ์ สาคร HS6LNC
12.ดาบตำรวจพิทักษ์ วิชาพร HS6GSF
13.นายชัยพร บุญทรัพย์ HS6WGP
14.นายประวิทย์ ดีศรี HS6UWF
15.นายอนิญชิตา กลิ่นจันทร์ E23ILE
16.นายคมศร เขม้นกิจ HS6XYS
17.นายรังสัน ธัญญเจริญ E22ISF
18.นายโกศล ธัญญเจริญ HS6MAE
19.นายอนุรักษ์ เผือกบุญเกิด HS6BBF
20.นายนิพนธ์ จรรยาวงศ์ HS6YUS
21.นายวรากร นาเวชย์ E23VGZ
22.นายณัฐพล แป้นศิริ E23LQO
23.นายเสมียน เกตุทรัพย์ HS6WEK
24.นายสิงห์แก้ว ป้องสมาน HS6ZBB
25.นายวิญญูู หัวดง HS6WAU
26.นายสมบุญ ศิริเขมาภรณ์ HS6YYQ
27.นายปัญญา จันทร์แจ่ม HS6XZG
28.นายวิฑูรย์ ศรีเพ็ญ HS6WEY
29.นายโฆสิต หอมละมัย HS6SID
30.นายศฺิรติ สังกา HS6YGY
31.นางเฉลียว วัฒนพานิช HS6IJE
32.นายบุญส่ง วงษ์ทองคำ E23LQP
33.นางสาวจิดาภา ชอบเพื่อน E23IDB
34.นายอดิศร เรือนขำ HS6WBJ
35.นายอรรถพล เรืองจุติโพธิ์พาน HS6WCA
36.นายประสพ อ่อนศรี HS6WGM
37.นายเรวัต ชะโกทองHS6WGN
38.นายสุรินทร์ เวียงจันทร์ HS6UNL
39.นายอนิรุตย์ พันวัน E23LWZ
40.นายภาณุพงษ์ พันวัน E20BXO
41.นายจักรพันธ์ สัตรบุตร E23LWU
42.นายพุทธิพงษ์ จันทร์ยุ้ย E23LRL
43.นายสุชาติ วิจิตรเศรณี HS6WNN
44.นายรพีพัฒน์ รัตนะดำเนินโชค HS6AAL
45.นางสาวนันทภัค เอมสรรค์
46.นายสุเมธ พุเพ่ง
47.นางสาวรุ่งทิพย์ พุเพ่ง
48.นางสาวณัฐวรรณ พุเพ่ง
49.นายสมภพ จุลพันธ์
50.นายบุญช่วย ทิมแก้ว HS6EWL
51.นายรังสรรค์ คงพารา HS6TEV
52.นายอนันต์ เดชะผล E23MQV
53.นายณเรศ ตันคำ E23MQR
54.นายไว เค้าหัน E23MUU
55.สิบเอกอนุรักษ์ เพชรทูล HS6XVX
56.นายสำลี ชีวะธาร
57.นายชัยยันต์ สิทธิเขตการ
58.นายสุรเดช เลิศขามป้อม HS6XWA
59.นายวิเชียร ศรีเสมอ HS6XWC
60.นายณรงค์ คชฤทธิ์ E23GGD
61.นายสมทรง ปูทอง E23SVO
62.นางเรณู ปูทอง E23LWP
63.นายอภิชาติ ประคองใจ E23LWQ
64.นายปรีชา สุขกล่ำ E22JMR
65.นายณัฐพล ชีพสุวรรณ HS6XXO
66.นางาสาวนุชนารถ ปรางค์วิเศษ
67.นายเชาวนะ ฉวีพีฒน์ HS6EOG
68.นายณรงค์ศักดิ์ วงรอด
69.นายมงคล แจ่่มเกตุ
70.นายชูชาติ ศรีพูล
71.นายศักดา จันทร์กลิ่น
72.นายสมศักดิ์ แก้วมณีฉาย
73.นายลพ พะยอมหอม
74.นายสำอางค์ วัดแก้ว
75.นายธงไชย สนนิ่ม
76.นายบรรจง คำด้วง
77.นายสังวรณ์ แสนสะอาด
78.นายงาม แสนมุข
79.นายสมชาย อินทร์คล้าย HS6CEN
80.นางวัชรา อินทร์คล้าย HS6IUX
81.นายไพโรจน์ จันทร์สุวรรณ์
82.ส.ต.อ.เสน่ห์ คงเพชรศักดิ์
83.นายนิพล นิ่มฟัก
84.นายสมพงษ์ สุยะใจ
85.นายอุทัย พันธ์ุแตงไทย
86.นางสาวณิชาภัทร ผมทอง
87.นายเอกรินทร์ แสนมุข
88.นายวิเชียร วะลาสิน
89.นายสมควร สังข์ทิพย์
90.นายสมพงษ์ โสดา
91.นายสรพงษ์ แจ้งเสมอ
92.นางกรรณิการ์ พงษ์พาณิช
93.นายอำพัน พงษ์พานิช
94.นายเอกคทา อัตตนนท์ HS6WOP
95.นายพนม รัตนมณีพันธ์ HS6BNO
96.นายไพจิตร์ ธรรมเชียง E23IPM
97.นายวรพจน์ ชูพินิช HS6WGO
98.นายชัยยศ เถื่อนม่วง HS6WTH
99.นายพงษ์พินิจ สุวรรณิน HS6PPS
100.นายสุรพล อุตแสง HS6XHP
101.นายวิริตธิ์พล สีหะอำไพ HS6VXC
102.นางณัฐภัสสร กิตติ์กุลวัฒน์ HS6IFT
103.นายกรกช แก่นอินทร์ HS0EWP
104.นายภัทราวุธ ม่วงแก้ว
 
105.นายสมัย อ้มเอียม HS6IDF
106.นายปิ่น แผนดี HS6WIE
107.นายกรทัช อัตตนนท์ HS6BX
108.นายประสพ สุขเสือ HS6HXV
109.นายวัฒน์จะนะ คล้ายฤทธิ์
 
110.นายบรรพต นาคสุวรรณ์
111.นายอนนท์ หอมสุด
112.นายประกาศิต โพฺธิ์ศรี
113.นายธนภูมิ ชัยวงษ์
114.นายจักรพงศ์ ทัศนา
115.นายพงศกร สรศักดิ์
 
116.นายวสันต์ บุตรน้อย
117.นายกิตติธัช ทองปลั่ง
118.นายมาโนช ทองทา E23ZXB
119.นายวันเฉลิม สายทอง
120.นายชูชัย สิทธิศักดิ์ HS6TUX
121.นายสมคิด เสถียรพัฒนากูล HS6XVS
122.นายธวัช สมซื่อ HS6LPF
123.นายประเสริฐ ภูมิจารย์
124.นางวนิดา ศิริรักษ์
125.ด.ต.สุภรร์ ศิริรักษ์
126.นายสุทล พุ่มใย
127.น.ส.ศิริภัสสร ศิริรักษ์
128.ณภัสสร ศิริรักษ์
129.อภิชญา แก่นอินทร์ HS6 YXY
130.นายสมชาย ประดิษฐ์ HS6 WIK
131.นายมานะ โม่งเครือ HS6 WIB
132.นายบุญลือ รอดมา HS6 XAF
133.นายไพโรจน์ อุ่นครุท
134.นายมีชัย เกษแก้ว
135.นายทองดี ยะใจมั่น
136.นายแจ้ว มีสี
137.นายอนันต์ รัตนะ E22 YVX
138.นายสถิต เต่าแก้ว
139.นายสิทธิชัย เพชรรัตน์
140.นายธีรศักดิ์ ศิลปเจริญ
141.ว่าที่ ร.ต.สุขบรรณ์ดิษฐ์ จันทรา
142.นายสมพจน์ ประกิจ
143.นายอนาวิล สีดาน้อย
144.นายเฉลิม สุขเพ็ญภาค
145.นายดำรง หนุ่นทรัพย์ HS6 YZD
146.นางพิมพ์รสิกา ชำนิ HS6 PFN
147.อัฐภิญญา แก่นอินทร์ HS6YXX
148.นายพรม โพธิ์คำ
149.นายวัลชนะ ศรีพัฒน์ 
150.นายณัฐวุฒิ นุชนาฎ HS6 ZCX

Update 24 เม.ย.57 14.30 น.
 


www.HS6AN.com